Història del Col·legi

El dia 1 d’octubre de 1925 es va constituir a Palma l’anomenat “Colegio Provincial del Secretariado Local de Baleares”, en compliment del mandat establert en el Reial Decret de 6 de setembre de 1925, del Directori militar del Govern del General Primo de Rivera.

En els seus primers anys el Col·legi va dur a terme una intensa activitat en la que destaquen les edicions mensuals de la revista “El Secretariado Balear” (1928-1936), i molt especialment la creació d’un servei conegut pel nom de “Centro Informativo – Consultorio”, que s’encarregava d’assessorar i atendre les consultes que li eren formulades tant pels propis col·legiats com pels representants polítics de les corporacions locals insulars d’aquella època.

L’esclafit de la Guerra Civil va tenir greus conseqüències també pel desenvolupament de la nostra organització col·legial, que es va veure sotmesa a una forta activitat de control per part de les autoritats civils i militars d’aquells temps, particularment intensa pel que fa al processos de depuració ideològica dels membres del nostre col·lectiu. Aquesta tendència va continuar durant els anys de la postguerra i al Col·legi se li assignà la desagradable tasca d’instruir els expedients de comprovació de lleialtat dels seus membres al principis que informaven l’ordre polític i social conseqüent amb el resultat final de la confrontació bèl·lica.

Els anys seixanta del segle XX van servir per consolidar un incipient grau de modernització de la burocràcia local, i els col·legiats illencs van contribuir a l’empresa de dur-ho a terme amb la justa mesura de les seves escasses possibilitats.

L’arribada de la Democràcia suposà moments d’incertesa i dificultat d’adaptació pel nostre Col·legi, que es va haver d’afanyar per demostrar que no volia ser hereu del passat i que es prestava a col·laborar amb els canvis que requeria la nova situació, objectiu que finalment s’assolí.

Noves generacions de col·legiats insuflaren aires de renovació en la nostra organització professional en les acaballes del segle passat, i el seu planter s’amplià de forma considerable al socaire dels nous temps. En els darrers anys la greu crisi econòmica que impera a nivell mundial ha condicionat també, com és lògic, la situació d’aquest Col·legi, que s’ha vist obligat a haver de sortir de la seva pròpia seu per poder subsistir. Tan sols la il·lusió i la responsabilitat històrica dels