Consell de secretaris, interventors i tresorers d’administració local de les Illes Balears

Benvinguts

La nostra organització professional està integrada per un col·lectiu de funcionaris especialitzats en l’Administració Local, que exercim les funcions reservades que tenim encomanades en els ajuntaments, mancomunitats i consells insulars de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquests funcions, bàsicament, són les de fe pública i assessorament legal preceptiu, així com les de control i fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària, comptabilitat, tresoreria i recaptació. A més a més, i en consonància amb el temps moderns, ens encarregam també de la supervisió de la transparència informativa i la protecció de les dades personals que afecten al dia a dia de la gestió administrativa en les corporacions a las quals servim.

En qualsevol cas la nostra presència està sempre lligada a contribuir en la modernització i transparència de les entitats locals illenques, oferint serveis professionals que redundin en una millor qualitat de vida de la ciutadania.

Coneix la nostra història

El dia 1 d’octubre de 1925 es va constituir a Palma l’anomenat “Colegio Provincial del Secretariado Local de Baleares”, en compliment del mandat establert en el Reial Decret de 6 de setembre de 1925, del Directori militar del Govern del General Primo de Rivera.

Llegeix més

Darreres notícies

COMUNICADO DEL CONSEJO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LAS ILLES BALEARS EN RELACIÓN A DETERMINADAS ENMIENDAS PARLAMENTARIAS DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL

Actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley resultante del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, en el que se contienen determinados preceptos que afectan y modifican el régimen jurídico vigente de los funcionarios de...

Formulari de contacte

He leido y acepto el aviso legal y la política de privacidad.

4 + 11 =