Estatuts del CSITAL

(Publicats en el BOIB núm. 142, de dia 13 de novembre de 2018)

Índex

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

 • Article 1. Denominació i àmbit territorial.
 • Article 2. Seu col·legial.
 • Article 3. Norma obligatòria.
 • Article 4. Normativa jurídica.
 • Article 5. Personalitat jurídica.
 • Article 6. Finalitats essencials.
 • Article 7. Funcions.
 • Article 8. Relacions externes

CAPÍTOL 2. Membres del Col·legi

 • Article 9. Àmbit de col·legiació.
 • Article 10. De la col·legiació.
 • Article 11. Domicili dels col·legiats.
 • Article 12. Pèrdua i suspensió de la condició de col·legiat.
 • Article 13. Exigència d’obligacions.
 • Article 14. Conseqüències de la suspensió o inhabilitació.
 • Article 15. Incompliment d’obligacions econòmiques.
 • Article 16. Membres d’honor.

CAPÍTOL 3. Drets i obligacions dels col·legiats

 • Article 17. Drets.
 • Article 18. Obligacions generals.
 • Article 19. Obligacions especials.

CAPÍTOL 4. Organització col·legial.

 • Article 20. Òrgans de govern.
 • Article 21. El president.
 • Article 22. Junta de Govern.
 • Article 23. Assemblea General.

CAPÍTOL 5. Elecció de membres directius i moció de censura

 • Article 24. Composició de la Junta i condició dels electors.
 • Article 25. Condicions dels candidats.
 • Article 26. Durada dels càrrecs.
 • Article 27. Convocatòria de les eleccions.
 • Article 28. Dia de la votació.
 • Article 29. Meses electorals.
 • Article 30. Votacions.
 • Article 31. Incidències a la votació.
 • Article 32. Escrutini.
 • Article 33. Recursos electorals.
 • Article 34. Possessió dels càrrec.
 • Article 35. De la moció de censura.

CAPÍTOL 6. Atribucions dels Òrgans de govern

 • Article 36. Del president.
 • Article 37. De la Junta de Govern.
 • Article 38. De l’Assemblea General.

CAPÍTOL 7. Funcions d’alguns càrrecs en particular

 • Article 39. Del secretari.
 • Article 40. De l’interventor.
 • Article 41. Del Tresorer.

CAPÍTOL 8. Règim de les sessions

 • Article 42. Classes de sessions.
 • Article 43. Sessions de la Junta.
 • Article 44. Sessions de l’Assemblea General.
 • Article 45. Desenvolupament de les sessions.

CAPÍTOL 9. Personal al servei del Col·legi

 • Article 46. Règim del personal.

CAPÍTOL 10. Règim econòmic

 • Article 47. Ingressos generals.
 • Article 48. Procediment.

CAPÍTOL 11. Règim disciplinari

 • Article 49. Expedient disciplinari.
 • Article 50. Procediment sancionador
 • Article 51. Anotació de sancions.
 • Article 52. Faltes punibles.
 • Article 53. Faltes del membres directius.
 • Article 54. Qualificació de les faltes.
 • Article 55. Sancions imposables.
 • Article 56. Prescripció.
 • Article 57. Rehabilitació.
 • Article 58. Efectivitat de les sancions.

CAPITOL 12. Recursos corporatius

 • Article 59 . Recursos
 • Article 60. Recursos davant el Consell General

CAPÍTOL 13. Agrupació, segregació i dissolució

 • Article 61. Unió, fusió, absorció i segregació.
 • Article 62. Dissolució.
 • Article 63. Liquidació.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 • Primera.
 • Segona.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 • Primera.
 • Segona.

DISPOSICIONS FINALS

 • Primera.
 • Segona.
 • Tercera.

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 1

Denominació i àmbit territorial

El Consell de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de les Illes Balears (d’ara en endavant designat en aquest text solament amb el mot Consell») integra els funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i te com a àmbit territorial d’actuació les Illes Balears.

Article 2

Seu col·legial

La seu del Consell radicarà a Palma de Mallorca i al domicili que determinen els seus òrgans de govern, actualment al passatge Santa Catalina de Sena, número 4, segon despatxos.

Article 3

Norma obligatòria

Aquests Estatuts tenen el caràcter de norma d’obligat compliment per tots els que s’integrin al Consell.

Article 4

Normativa jurídica

El Consell, per la seva situació a l’àmbit territorial que li es propi, es regirà per la Llei del Parlament de les Illes Balears 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears, pel seu Reglament aprovat pel Decret 32/2000, de 3 de març, per aquests Estatuts, pels i, amb caràcter Estatuts de l’Organització Col·legial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local supletori, per les normes administratives que li siguin d’aplicació.

Com a corporació de Dret públic, està sotmès a les normes del Dret administratiu. S’exceptuen les qüestions d’índole civil o penal, les quals seran atribuïdes a la jurisdicció ordinària, com també les relacions amb el personal contractat, les quals estaran sotmeses a la jurisdicció laboral.

Article 5

Personalitat jurídica

El Consell, com a corporació de dret públic, representativa dels seus col·legiats per a la defensa dels seus interessos professionals, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de bens, administrar-los i donar-los la destinació que millor convingui als seus interessos professionals i econòmics.

Així mateix, podrà comparèixer davant els Tribunals i les autoritats dels diferents ordres i graus de jerarquia per a l’exercici d’accions, excepcions i peticions que cregui adients en defensa de la professió, del seu patrimoni i, en general, dels drets que demanin d’aquests Estatuts i disposicions concordants.

Article 6

Finalitats essencials

Són finalitats essencials del Consell:

a) Protegir i vigilar, dins el marc de les lleis i altres normes d’aplicació, l’exercici de les professions del col·legiat.

b) Representar els interessos generals dels col·legiats, especialment en les seves relacions amb les administracions públiques.

c) Defensar els interessos generals dels col·legiats.

d) Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a la normativa legal.

e) Informar sobre les normes que prepari l’òrgan escaient del Govern de les Illes Balears sobre les condicions generals de l’exercici professional, les funcions, els àmbits i el règim d’incompatibilitats dels secretaris, interventors i tresorers de l’Administració local, com també les que puguin correspondre a altres administracions.

f) Col·laborar amb les institucions competents en l’assistència als municipis mancats de funcionaris que tinguin atribuït l’exercici de funcions legalment reservades, mitjançant les fórmules que en cada cas es convinguin.

Article 7

Funcions

Són funcions pròpies del Consell, als efectes d’assolir els seus objectius, les que es desprenen del contingut d’aquests Estatuts, de la definició de la professionalització i, especialment, les següents:

1) Vetllar per l’observació dels principis d’ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, i exercir la potestat disciplinària en matèria col·legial i professional.

2) Participar en els òrgans consultius de l’Administració quan sigui requerit per fer-ho.

3) Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i similars que siguin d’interès per als col·legiats.

4) Evitar l’intrusisme i la competència deslleial entre els professionals.

5) Intervenir com a mitjancer i amb procediments d’arbitratge en els conflictes que, per motius professionals, puguin suscitar-se entre col·legiats.

6) Emetre els informes o dictàmens que li siguin sol·licitats en relació amb qüestions que entrin dins de les pròpies de la professió o que, d’alguna manera, hi siguin concordants.

7) Organitzar cursos de formació i perfeccionament professional.

8) Informar el Consell General de Col·legis sobre qüestions relacionades amb la professió, amb els efectes determinats a la Llei de col·legis professionals.

9) Intervenir davant el Consell General de Col·legis en la forma establerta en els seus Estatuts i per la legislació general de l’Estat.

10) Establir acords amb altres entitats similars, o amb organitzacions o col·legis de les mateixes professions o concordants amb elles.

11) Participar en els tribunals qualificadors de concursos i proves selectives relatives a llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, quan sigui requerit per fer-ho.

12) Totes les altres funcions que s’estimin beneficioses pels interessos professionals i que s’encaminin al compliment dels objectius col·legials o que siguin atribuïdes al Consell per la normativa legal vigent.

Article 8

Relacions externes

En tot el que fa referència als aspectes institucionals i corporatius que preveuen la Llei de col·legis professionals i aquests Estatuts, el Consell es relacionarà amb el Govern de les Illes Balears per mitjà de la Conselleria que resulti competent per raó de la matèria.

Pel que fa al contingut de la professió, el Consell es relacionarà amb el Govern de les Illes Balears per mitjà de la Conselleria competent en matèria de règim local i per mitjà de la Conselleria competent en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, i amb l’Administració de l’Estat per mitjà del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública sense perjudici de la representació que, a nivell estatal, tingui el Consell General de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local.

CAPÍTOL 2

Membres del Col·legi

Article 9

Àmbit de col·legiació

1) Tenen dret a integrar-se al Consell els funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin a alguna de les subescales que la composen, sempre que exerceixin les seves funcions professionals en el territori de les Illes Balears en el lloc de treball reservat a funcionari habilitat de caràcter nacional.

2) A més podran formar part del Consell els qui, tenint o havent tingut alguna relació professional a les Illes Balears, es trobin en les situacions següents:

a) Els que estiguin en situació administrativa de serveis especials i mentre duri aquesta circumstancia.

b) Els que estiguin al servei de la Comunitat Autònoma.

c) Els excedents en les seves diferents modalitats.

d) Els suspesos de funcions.

e) Els jubilats.

f) Els col·legiats d’altres territoris de l’Estat.

g) Els que es trobin amb expectativa de destinació.

h) Els que hagin estat destituïts del càrrec mentre duri aquesta situació.

Article 10

De la col·legiació

1) Quan un funcionari que ocupi un lloc de treball dels reservats als d’habilitació de caràcter nacional, dins del territori de les Illes Balears es sol·liciti l’alta, aquesta es produirà de forma automàtica i amb efectes del mateix dia de la sol·licitud.

2) El sol·licitant adquirirà automàticament tots els drets i contraurà totes les obligacions establertes en els presents Estatuts des del moment en què es produeixi la seva col·legiació.

3) La col·legiació de funcionaris previstos en el núm. 2 de l’article 9 haurà de sol·licitar-se expressament i haurà de ser autoritzada per la Junta de Govern, els col·legiats que es jubilin conservaran la seva qualitat llevat que renunciïn expressament a continuar col·legiats .

4) En cap cas no podrà denegar-se la col·legiació als professionals que reuneixin els requisits previstos en aquests Estatuts.

Article 11

Domicili dels col·legiats

Cada col·legiat haurà de comunicar al Consell el seu domicili per a la notificació a tots els efectes col·legials.

Així mateix, qualsevol canvi de domicili, per tal que produeixi efectes, haurà de ser comunicat expressament.

Article 12

Pèrdua i suspensió de la condició de col·legiat

La condició de col·legiat es perdrà per les causes següents:

1) Defunció.

2) Incapacitat legal.

3) Baixa voluntària.

La condició de col·legiat resta suspesa per les causes següents:

1) Com a conseqüència del compliment de sanció disciplinària duta a terme pel Consell.

2) Per incompliment de les obligacions econòmiques.

Article 13

Exigència d’obligacions

La pèrdua o suspensió de la condició de col·legiat no alliberarà del compliment de les obligacions vençudes.

Article 14

Conseqüències de la suspensió o inhabilitació

La suspensió o inhabilitació de l’exercici professional no comprèn necessàriament la pèrdua de la condició de col·legiat.

La persona suspesa o inhabilitada podrà continuar pertanyent al Consell, amb la limitació de drets que la causa o els acords de suspensió o d’inhabilitació hagin produït.

La suspensió o inhabilitació haurà de comunicar-se al Consell General de Col·legis.

Article 15

Incompliment d’obligacions econòmiques

L’incompliment de les obligacions econòmiques amb el Consell comportarà la suspensió inicial dels drets reconeguts en l’article 17.

La suspensió inicial dels drets, que haurà de ser comunicada individualment, s’acordarà per la falta de pagament de les quotes corresponents al padró anterior a aquell que en cada moment estigui al cobrament. Respecte a les altres obligacions econòmiques, exigirà el requeriment previ del pagament dels retards i l’advertiment previ de suspensió, en cas de no pagament en el termini d’un mes.

Per tal que la suspensió per incompliment de les obligacions econòmiques sigui efectiva, caldrà la instrucció d’un expedient sumari, que comportarà un requeriment escrit a l’afectat, als efectes que dins el termini de 30 dies es posi al corrent dels descoberts.

Un cop passat el termini sense compliment, es prendrà l’acord de suspensió, que haurà de notificar-se en forma expressa a l’interessat.

Contra aquest acord de suspensió, es podran utilitzar els recursos esmentats en l’article 56 d’aquests Estatuts.

En qualsevol moment es podrà aixecar la suspensió després de l’abonament dels descoberts pendents i interessos.

Article 16

Membres d’honor

L’Assemblea podrà nomenar membres d’honor les autoritats, les corporacions, les entitats i els particulars que hagin contret rellevants mèrits en relació amb el Consell o amb els col·legiats, sigui quina sigui la seva professió o nacionalitat.

CAPÍTOL 3

Drets i obligacions dels col·legiats

Article 17

Drets

Seran drets dels col·legiats:

1) Concórrer amb vot i veu a les assemblees.

2) Fiscalitzar l’actuació dels òrgans de Govern.

3) Ser elegits per càrrecs directius amb els requisits i les condicions que estableixen aquests Estatuts.

4) Assistir als actes que celebri el Consell.

5) Ser defensat per Consell en l’exercici professional o amb motiu d’aquest, si així ho creu necessari la Junta de Govern.

6) Participar activament en la vida de col·legiat i presentar a la Junta totes les proposicions, suggeriments i peticions que considerin

convenients per l’aprovació del propi Consell.

7) Sol·licitar, en forma reglamentaria, la inclusió de temes de debat en l’ordre del dia de les assemblees.

8) Presentar-hi la candidatura i exercir els càrrecs directius per als quals fossin nomenats.

9) Exercir tots els drets derivats dels presents Estatuts i dels Reglaments del Consell.

10) Utilitzar tots aquells serveis que s’estableixin en el Consell i assistir als cursos de formació o especialització professional.

Article 18

Obligacions generals

Seran obligacions generals dels col·legiats:

1) Observar en tot temps i circumstancia una conducta professional correcta, digna de la seva condició i rang del càrrec que exerceixi, i desplegar-la amb imparcialitat, objectivitat, neutralitat política, honra, zel i competència, com a qualitats que determinin els principis deontològics dels cossos.

2) Tenir com a guia d’actuació el servei a la comunitat i el compliment escrupolós de les obligacions deontològiques pròpies de la professió.

3) Establir, mantenir i reforçar les relacions d’unió i companyonia amb tots els funcionaris que formen el col·lectiu.

Article 19

Obligacions especials

Seran obligacions especials dels col·legiats:

1) Pagar puntualment les quotes ordinàries, extraordinàries i especials que s’aprovin.

2) Declarar degudament la seva situació administrativa, com també les recompenses i sancions que els afectin i altres dades que se’ls demanin.

3) Donar compte dels actes d’intrusisme dels quals es tingui coneixement.

4) Assistir amb puntualitat a les assemblees i emetre a consciència el vot a aquestes assemblees i a les eleccions per a càrrecs directius.

5) Exercir amb zel les funcions directives o delegades que li siguin confiades.

6) Acatar i complir amb disciplina els acords que adoptin els òrgans del Consell, en la seva esfera de competència.

7) Prestar la seva col·laboració personal o professional en bé del col·lectiu.

8) Acceptar la realització de funcions que els hagin de ser encomanades pels òrgans rectors del Consell.

9) Col·laborar en la redacció d’estudis, ponències i informes que tinguin la finalitat d’ampliar l’activitat col·legial.

CAPÍTOL 4

Organització col·legial

Article 20

Òrgans de govern

Els òrgans de govern i administració del Consell seran els següents:

1) El president.

2) La Junta de Govern.

3) L’Assemblea General.

La Junta de Govern podrà acordar, a més, la constitució i el nomenament de comissions informatives o col·laboradores, sempre que n’assenyali les funcions i el règim de treball. Igualment podrà designar delegats insulars, amb les competències que en cada cas s’assignin.

Article 21

El president

El president del Consell ho serà també de la Junta de Govern i de l’Assemblea General.

En cas d’absència, malaltia o vacant, serà substituït pel vicepresident, amb plenes atribucions.

Si per circumstàncies especials en un moment concret no hi hagués president ni vicepresident, degudament nomenat, que exercís les funcions, restarà circumstancialment habilitat com a president el membre de més edat de la Junta de Govern.

Article 22

Junta de Govern

1) La Junta de Govern estarà formada per 9 membres, i hi hauran d’estar representades totes les subescales amb la composició següent:

Grup a). Tres secretaris.

Grup b).Tres interventors-tresorers, .

Grup c). Tres secretaris-interventors.

2) La Junta escollirà d’entre els seus membres el president, el vicepresident, el secretari, el vicesecretari, l’interventor i el tresorer. La resta de membres de la Junta de Govern tindran la condició de vocals.

3) Dins la composició de la Junta hi haurà d’haver, sempre i quan hi hagi candidats, un representant de l’illa de Menorca i un representant conjunt de les illes d’Eivissa i Formentera.

Article 23

Assemblea General

L’Assemblea General es l’òrgan sobirà del Consell, i estarà integrada per tots els col·legiats. Tots hi tenen veu i vot, llevat els que estiguin afectats de sanció que comporti la suspensió d’activitats col·legials en general o la limitació de drets.

CAPÍTOL 5

Elecció de membres directius i moció de censura

Article 24

Composició de la Junta i condició dels electors

Els membres de la Junta de Govern seran elegits en votació, en la qual podran ser candidats tots els col·legiats en situació de servei actiu de la Comunitat Autònoma, be en Entitats Locals bé al servei dels Òrgans o Entitats de la Comunitat Autònoma, i sempre que no tenguin suspesa la seva condició de col·legiat.

Seran electors tots els col·legiats que no estiguin suspesos.

Tant per exercir el dret de vot com per poder-se presentar com a candidat, serà necessari que en la data de la convocatòria de les eleccions el col·legiat no tingui deutes pendents al Consell, anteriors a l’últim padró, de quotes col·legials posades al cobrament.

Article 25

Condicions dels candidats

Una vegada presa la possessió del càrrec, la baixa en el servei actiu a la província o el canvi de categoria o lloc de treball no comportarà com a conseqüència el cessament com a membre de la de la Junta ni en les responsabilitats que aquesta hagi assignat.

Article 26

Durada dels càrrecs

Els càrrecs de la Junta ho seran per un termini de 4 anys, transcorreguts els quals es renovaran d’acord amb les previsions dels presents Estatuts.

Amb independència de tot això, quan quedin vacants mes de la meitat dels membres de la Junta de Govern, aquesta Junta també es renovarà en la seva totalitat. En aquest supòsit i fins a la provisió dels nous càrrecs, el quòrum exigit per a la vàlida adopció d’acords haurà d’entendre’s referit al nombre dels membres que de fet formin part constitueixin la Junta de Govern.

Article 27

Convocatòria de les eleccions

1) La convocatòria de les eleccions de membres de la Junta l’acordarà la Junta de Govern, l’efectuarà el President del Consell i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2) Un exemplar de la convocatòria i dels censos electorals romandrà exposat en la seu col·legial a disposició i examen dels col·legiats.

3) Dins els 15 primers dies hàbils següents a la publicació de la convocatòria i durant les hores d’oficina assenyalades, podran presentar-se a la seu col·legial candidatures per a l’elecció. Cada col·legiat que acompleixi les condicions establertes a l’article 24 podrà presentar personalment la seva candidatura.

4) Entre el cinquè i el desè dia feiner següents al de la finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta de Govern convocada extraordinàriament a aquest sol efecte examinarà i comprovarà les candidatures presentades, la qualitat d’elegibles dels candidats i farà la seva proclamació.

5) Als candidats que ho demanin, se’ls lliurarà una certificació de l’acord de proclamació. L’esmentat acord haurà d’incloure una relació nominal de les candidatures i dels seus candidats proclamats.

6) En el cas de que no hi hagués més candidatures que llocs objecte d’elecció i que amb elles es pugui constituir una Junta que reuneixi els requisits que assenyala l’article 22 la proclamació de candidats comporta la proclamació com a membres de la Junta de Govern.

Article 28

De la votació

1) La votació tindrà lloc el dia que determini la Junta, entre un màxim de 40 dies i un mínim de 30 dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

2) La votació s’efectuarà a la seu del Consell i tindrà una durada de tres hores a partir de l’hora de començament que assenyali la Junta de Govern en l’acte de la convocatòria.

Article 29

Meses electorals

La mesa electoral estarà formada per un representant de cada subescala designat pel president del Consell, per sorteig, el mateix dia que es faci la proclamació de candidats.

Serà president de la mesa el de més edat i secretari el de menys edat, el restant actuarà com a escrutador. Juntament amb els titulars es designaran els suplents necessaris.

Els candidats proclamats tindran dret a presenciar totes les operacions electorals per ells mateixos o per mitjà d’apoderats; a nomenar un interventor i un suplent; a formular reclamacions que caldrà fer constar en acta i a formular els recursos que creguin convenients.

Article 30

Votacions

Amb tots els candidats proclamats es formarà una llista, ordenada per subescales. Dintre de cada grup s’ordenarà alfabèticament.

La votació serà secreta i cada elector podrà elegir per cada grup a tants candidats com puguin integrar-se a la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’article 22.

Seran nul·les les paperetes que continguin qualsevol inscripció diferent de les marques amb què s’hagin d’assenyalar els candidats escollits, com també aquelles que continguin més de 9 marques o hi figurin com a elegits més candidats dels que, segons l’article 22, corresponen a cada grup.

Article 31

Incidències a la votació

El president de la mesa tindrà plenes atribucions per mantenir l’ordre de l’acte de les eleccions i per resoldre, de ple, en primera instància, les reclamacions, els dubtes o els incidents que puguin presentar-se.

Article 32

Escrutini

L’escrutini serà realitzat per la mesa electoral nomenada de conformitat amb l’article 29.

La mesa, que a aquests efectes tindrà la condició de Junta Electoral, farà la proclamació dels electes entre els que hagin obtingut major nombre de vots vàlids.

Totes les resolucions que adopti la mesa i també les que adopti el seu president en els casos establerts en els presents Estatuts, podran ser objecte de recurs en el termini de 2 dies hàbils davant la Junta de Govern.

Article 33

Recursos electorals

Contra els actes de la Junta de Govern seran procedents, si escau, els recursos establerts en l’article 109 i concordants de la Llei orgànica del règim electoral general 5/1985, de 19 de juny.

Article 34

Possessió dels càrrec

La possessió dels càrrecs directius es realitzarà, normalment, a la seu del Consell, i en una reunió extraordinària convocada pel president de la Junta de Govern cessant.

Es lliurarà a cada possessionat una credencial acreditativa de la seva elecció, possessió, càrrec assignat i duració d’aquest càrrec.

L’acte de possessió es realitzarà en el termini màxim de 15 dies, a partir de la proclamació dels electes per la mesa electoral.

Els nomenaments seran comunicats en el termini de 10 dies, a partir de la presa de possessió, al Govern de les Illes Balears, al Consell General de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local.

Una vegada n’hagin pres possessió els membres de la Junta, procediran a elegir entre ells un president, un vicepresident, un secretari, un vicesecretari, un interventor i un tresorer.

Per ser candidat als càrrecs de la Junta, es requerirà, en primera volta, ser presentat per un vocal de cada subescala i ser elegit per majoria absoluta dels membres de la Junta.

En segona volta, podran ser candidats qualsevol membre de la Junta; es requerirà, així mateix, majoria absoluta de vots per ser elegit.

L’elecció es realitzarà davant una mesa que presidirà el vocal electe de major edat, en la qual actuarà de fedatari el de menor edat.

Amb la presa de possessió del nou president, es procedirà al cessament automàtic de l’anterior.

Article 35

De la moció de censura

La Junta de Govern pot esser destituïda mitjançant moció de censura, la seva presentació, tramitació i votació es regirà per les següents normes:

a) La moció de censura, haurà d’esser proposada, si més no, per una quinta part dels col·legiats.

b) L’escrit en el qual es proposi la moció de censura haurà d’incloure les firmes degudament autenticades per notari o pel secretari del Consell i haurà de presentar-se davant aquest per qualsevol dels seus signants. El secretari del Consell comprovarà que la moció de censura reuneix els requisits exigits en aquest article i estendrà en el mateix acte la corresponent diligència acreditativa.

c) El document així diligenciat es presentarà en el Registre General del Consell per qualsevol del signants de la moció, restant l’Assemblea automàticament convocada per a les dotze hores del tercer dissabte hàbil següent al del seu registre. El secretari del Consell haurà de trametre notificació indicativa de tal circumstància a tots els col·legiats en el termini màxim de tres dies hàbils a comptar des de la presentació del document en el Registre, als efectes de la seva assistència a l’Assemblea, especificant la data i hora de la reunió.

d) L’Assemblea serà presidida per una Mesa d’Edat, integrada pels col·legiats de major i menor edat dels presents. La Mesa es limitarà a donar lectura a la moció de censura, a concedir la paraula durant un temps breu, si estiguessin presents, al primer signant de la moció, i al president, y a sotmetre a votació la moció de censura.

e) Si la moció obté el vot favorable de la majoria absoluta del nombre de col·legiats, la Junta de Govern restarà destituïda i es procedirà a iniciar els tràmits d’elecció de la nova Junta, renovant-se la totalitat dels càrrecs d’aquesta, de conformitat amb allò que estableixen els articles 26 i 27. Mentre no sigui elegida una nova Junta de Govern, l’actual seguirà en funcions. Cap col·legiat pot signar durant un mandat més d’una moció de censura.

A aquests efectes no es tindran en compte aquelles mocions que no haguessin estat tramitades per no reunir els requisits previst a la lletra b) de l’apartat 1 d’aquest article.

CAPÍTOL 6

Atribucions dels Òrgans de govern

Article 36

Del president

Corresponen al president, com a Òrgan rector del Consell, les atribucions i facultats següents:

1) Tenir plenament, i en tots els casos, la representació del Consell davant tota mena d’autoritats, organismes, tribunals, entitats, corporacions i particulars.

2) Convocar, presidir, obrir i aixecar les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Govern i de l’Assemblea General, canalitzar les deliberacions i evitar que es tractin altres assumptes que no figurin en l’ordre del dia, a excepció de les mocions que en la mateixa sessió siguin declarades d’urgència per vot majoritari dels assistents.

3) Executar els acords de la Junta i de l’Assemblea.

4) Adoptar, en cas d’urgència, les resolucions provisionals necessàries, i donar-ne compte a l’Òrgan competent en la primera sessióque tingui lloc.

5) Designar representants del Consell per a tribunals, comissions organismes de tota mena.

6) Disposar la incoació d’expedients disciplinaris, decretar la suspensió preventiva del personal al servei del Consell i imposar, si escau, la sanció d’apercebiment.

7) Amonestar als col·legiats que incompleixin els seus deures.

8) Reconèixer obligacions i ordenar els pagaments amb càrrec als fons col·legials.

9) Decidir quina tramitació s’ha de donar als assumptes per al seu millor i diligent tràmit.

10) Vetllar per l’exacte compliment de les disposicions legals que afectin les professions dels col·legiats, i del que es preveu en aquests Estatuts.

11) Decidir en vot de qualitat els empats que es produeixin en qualsevol tipus de votació si ho considera convenient.

12) Assistir en representació del Consell a les reunions Consell General de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers

d’Administració Local, com també a les reunions de les entitats i organismes de la professió, dintre i fora de les Illes Balears, i poder delegar aquesta representació a qualsevol altre membre de la Junta de Govern.

13) Amb caràcter residual, totes les no atribuïdes expressament a la Junta de Govern o bé a l’Assemblea General.

Article 37

De la Junta de Govern

La Junta de Govern tindrà les atribucions i facultats següents:

1) Determinar el règim interior del Consell i les seves oficines.

2) Acordar les peticions, les propostes i els informes que calgui adreçar a autoritats i organismes oficials.

3) Designar delegats insulars.

4) Designar ponències o comissions temporals o permanents, per estudiar, informar o intervenir en la redacció de projectes i informes, o bé en l’estudi de qüestions d’interès col·legial.

5) Concedir ajuts, dintre dels crèdits pressupostaris.

6) Acordar la de disposició depeses i la realització de contractes, dintre els crèdits pressupostaris, sense perjudici de la seva delegació en la presidència.

7) Formar la plantilla i, si escau, els escalafons de personal del Consell i nomenar-los, sancionar-los i separar-los d’acord amb les disposicions vigents.

8) Determinar les quotes col·legials de tot tipus, dins els límits aprovats per l’Assemblea General.

9) Proposar la modificació d’aquests Estatuts a l’Assemblea General.

10) Perseguir l’intrusisme davant els tribunals competents i evitar la competència deslleial.

11) Adoptar qualsevol resolució urgent en defensa dels interessos dels col·legiats o del Consell, sense perjudici de donar-ne compte a l’Assemblea General en la primera sessió que se celebri.

13) Aprovar el cens col·legial i les seves modificacions.

14) Aprovar els padrons de quotes i les seves modificacions.

15) Exercir les facultats disciplinàries respecte als col·legiats d’acord amb la normativa continguda en aquests Estatuts i en els Estatuts Generals, i nomenar instructor de l’expedient o ratificar, si s’escau, el designat per la Presidència.

16) Proposar el nomenament de membres d’honor del Consell.

17) Determinar les entitats bancàries o d’estalvis on s’hagin d’obrir els comptes corrents o d’estalvis del Consell, i determinar la persona que conjuntament amb l’interventor i el tresorer pugui signar talons per retirar fons dels esmentats comptes.

18) Vetllar molt especialment el compliment per part dels col·legiats de les obligacions generals i especials que els corresponen segons els articles 18 i 19 d’aquests Estatuts.

Article 38

De l’Assemblea General

Corresponen a l’Assembla General les atribucions i facultats següents:

1) Nomenar membres d’honor del Consell.

2) Concedir ajuts i socors fora dels crèdits pressupostats.

3) Acordar actes de contractació que excedeixin els crèdits pressupostats.

4) Aprovar les memòries anyals del secretari i l’interventor.

5) Aprovar els pressuposts, les seves modificacions i els comptes del Consell.

6) Fiscalitzar l’actuació dels restants òrgans del Consell.

7) Determinar les quotes de tot tipus a abonar pels col·legiats, establint un màxim i un mínim, la determinació concreta de les quals serà fixada per la Junta de Govern dintre dels límits autoritzats per l’Assemblea.

8) Adoptar els acords que calgui per la bona marxa i l’administració del Consell que la Presidència o la Junta sotmetin al seu coneixement i resolució.

9) Aprovar i modificar els Estatuts.

10) L’adquisició i la venda de béns immobles i la constitució d’hipoteques o servituds sobre aquests béns.

11) Com a òrgan sobirà, tindrà coneixement de totes les qüestions que afectin la vida del Consell.

CAPÍTOL 7

Funcions d’alguns càrrecs en particular

Article 39

Del secretari

Corresponen al secretari les funcions especificades als articles 1, 2 i 3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.

El secretari serà substituït pel vicesecretari. Si per circumstancies especials, en qualsevol moment no hi hagués secretari ni vicesecretari que exercís les funcions, restarà habilitat com a tal el vocal que designi el president.

Article 40

De l’interventor

Corresponen a l’interventor les funcions determinades en l’article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.

Article 41

Del Tresorer

Corresponen al tresorer les funcions determinades en els articles 5 i 6 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.

CAPÍTOL 8

Règim de les sessions

Article 42

Classes de sessions

Les reunions de la Junta de Govern i de l’Assemblea podran ser ordinàries o extraordinàries.

Article 43

Sessions de la Junta

La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària en els períodes que ella mateixa determini en l’acte de la seva constitució o renovació, amb un mínim d’una vegada cada trimestre.

Es reunirà en sessió extraordinària quan així ho decideixi el president, o be a petició o iniciativa d’una tercera part dels membres de la Junta.

La convocatòria escrita de sessió ordinària s’haurà de realitzar amb un mínim de 2 dies hàbils, indicant l’ordre del dia dels assumptes a tractar.

Les sessions extraordinàries podran ésser convocades amb solament 24 hores d’antelació, àdhuc per telèfon o telègraf, o qualsevol mitjà acreditatiu de la seva recepció, indicant en tot cas els assumptes a examinar.

En les sessions extraordinàries no podran tractar-se més assumptes que els que figurin en l’ordre del dia.

Article 44

Sessions de l’Assemblea General

L’Assemblea es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada l’any.

Es reunirà en sessió extraordinària:

1) Quan així ho decideixi el president o la Junta de Govern, o mitjançant petició o iniciativa de la tercera part dels col·legiats.

2) Per aprovar o modificar els Estatuts col·legials.

Article 45

Desenvolupament de les sessions

Per celebrar sessió en primera convocatòria, serà necessària l’assistència del president i del secretari o de qui reglamentàriament el substitueixi, i el nombre necessari de membres del corresponent òrgan de govern fins a sumar un terç dels seus components.

En segona convocatòria, la sessió podrà celebrar-se mitja hora més tard de la fixada, sigui quin sigui el nombre d’assistents, i en tot cas amb l’assistència del president i del secretari.

Els assumptes seran primerament deliberats i després votats.

En les deliberacions es consideraran dos torns a favor i dos en contra. Les intervencions del president i del ponent (si n’hi hagués) no consumiran torn.

Llevat dels casos en què sigui necessària la unanimitat, o be un quòrum determinat, els acords es prendran en primera votació, per majoria absoluta legal, i en segona votació, que es realitzarà tot seguit, per majoria simple.

Les votacions podran ser ordinàries, nominals o secretes. Seran nominals quan ho demani qualsevol dels assistents, i secretes quan ho exigeixin les disposicions legals, el president o be ho demanin la majoria dels assistents.

El president dirigirà les deliberacions, concedirà, denegarà o retirarà l’ús de la paraula, mantindrà l’ordre, i adoptarà, segons el seu prudent criteri, les mesures que cregui adients per a l’eficàcia i l’ordre de les reunions.

De qualsevol sessió dels òrgans de govern s’estendrà la corresponent acta, que serà utilitzada amb les signatures del president i del secretari.

Aquest darrer, rubricarà tots els fulls o plecs de l’acta.

Les actes seran mecanografiades en fulls individualitzats que es numeraran correlativament i, quan es cregui convenient, es relligaran per formar un volum dels llibres d’actes.

CAPÍTOL 9

Personal al servei del Col·legi

Article 46

Règim del personal

El Consell podrà adscriure personal retribuït al seu servei, en qualsevol de les modalitats previstes legalment.

El règim del personal, el seu nomenament, la sanció i la separació seran competència de la Junta de Govern, llevat de les facultats del president d’acord amb el número 6 de l’article 36.

Contra la resolució d’expedient disciplinari, el personal contractat del servei del Consell podrà imposar els corresponents recursos jurisdiccionals.

CAPÍTOL 10

Règim econòmic

Article 47

Ingressos generals

El Consell es nodrirà econòmicament amb els recursos següents:

a) Recursos ordinaris:

1) Les quotes ordinàries, les quotes especials dels col·legiats per aixecament de les càrregues corporatives i les quotes extraordinàries.

Aquestes quotes seran de quantitat igual per als col·legiats del paràgraf 1) i per als assenyalats a les lletres a.) i b) del paràgraf 2) del’article 9, i es reduiran a la meitat per a la resta.

2) Les rendes, els fruits, els interessos i els drets que s’obtinguin dels béns col·legials.

3) El rendiment que s’obtingui perla realització d’activitats col·legials, la prestació dels serveis i els beneficis en contractes o concerts amb entitats o particulars.

4) Qualsevol altre que fos legalment possible i de característiques similars.

b) Recursos extraordinaris:

1) Les donacions i els llegats.

2) Les subvencions, els donatius i les aportacions dels ens públics, persones jurídiques o particulars.

3) Les multes que s’imposin per la Junta de Govern.

4) Qualsevol altre que fos legalment possible i no constituís recurs ordinari.

Article 48

Procediment

En cas de demora en el pagament de la quota, i sense perjudici del que preveu l’article 15 d’aquests Estatuts, es realitzaran els tràmits legals corresponents, i a la quantitat pendent, s’hi afegirà com a penalització el tipus d’interès que assenyali la Llei de pressupostos de l’Estat, o normativa equivalent, vigent en el moment de produir-se el venciment de l’obligatorietat del pagament.

CAPÍTOL 11

Règim disciplinari

Article 49

Expedient disciplinari

No es podrà imposar cap sanció col·legial sense instrucció prèvia d’expedient disciplinari, la tramitació del qual es regirà per la Llei de col·legis professionals de les Illes Balears, el Reglament de règim disciplinari aplicable als funcionaris de l’Administració local i la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 50

Procediment sancionador

Els expedients sancionadors s’iniciaran en tot cas per acord de la Junta de Govern, bé per iniciativa pròpia, bé a proposta duna denúncia signada per un col·legiat.

L’acord d’iniciació d’expedient inclourà, com a requisits, els següent:

a) Designació concreta de la persona o persones a les quals s’instrueixi l’expedient.

b) Descripció de la presumpta falta.

c) Designació de l’instructor i secretari, que s’efectuarà per insaculació per a cada expedient. Cap membre de la Junta de Govern podrà esser nomenat instructor o secretari.

d) Les infraccions que aquests fets poguessin constituir.

e) Sancions que els poguessin imposar.

f) Òrgan sancionador.

Un cop rebuda la notificació de l’acord per part de l’instructor, aquest comunicarà l’expedientat o expedientats:

a) L’acord rebut de la Junta de Govern, mitjançant transcripció literal.

b) La designació com a instructor.

c) La identitat de la persona nomenada com a secretari. Els expedientats podran recusar els nomenaments de l’instructor i secretari per les causes, en la forma i termini assenyalats a l’article 29 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’instructor ordenarà la pràctica de proves i actuacions que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a la determinació de les possibles responsabilitats susceptibles d’originar sancions.

En vista de les actuacions practicades se formularà, si s’escau, un plec de càrrecs, el contingut del qual s’estendrà als mateixos punts marcats al paràgraf segon d’aquest article. El plec de càrrecs serà notificat als interessats, que tendran un termini de quinze dies hàbils per poder respondre.

Al plec de descàrrec hi podran proposar o aportar directament les proves que considerin oportunes els expedientats.

L’instructor procedirà i practicarà totes aquelles proves que s’haguessin proposat, tret d’una reconeguda improcedència en relació amb els fets imputats, i comprovarà si fos necessari les aportades.

Una vegada rebuda la resposta al plec de càrrecs, o si hagués passat el termini per fer-ho, i, en el seu cas, practicades les proves proposades pels inculpats i examinades les que haguessin presentat directament, l’instructor formularà proposta de resolució. Aquesta proposta es notificarà als interessats perquè en un termini de quinze dies hàbils puguin al·legar tot el que considerin convenient per a la seva defensa a la vista del expedient, en el qual podran personar-se durant l’esmentat termini.

La proposta de resolució, amb tot el que s’ha actuat, es trametrà a la Junta de Govern del Consell.

Article 51

Anotació de sancions

Totes les sancions, com també la incoació d’expedient disciplinari i el resultat d’aquest, exceptuant, si escau, la instrucció d’informació reservada, es faran constar en l’expedient particular del col·legiat.

Si la sanció es de caràcter greu o molt greu, podrà publicar-se en els butlletins i circulars periòdics del Consell.

Article 52

Faltes punibles

Els col·legiats incorren en falta en els supòsits següents:

1) Per ocultació de la seva condició d’estar exercint un càrrec reservat als habilitats nacionals o d’estar en la condició de serveis especials.

2) Per faltar al respecte degut als seus companys de professió o be els membres dels òrgans de govern del Consell.

3) Per incompliment de les seves obligacions econòmiques envers el Consell, tant pel que fa al pagament de multes imposades per sanció, com a pagament de les quotes ordinàries, especials o extraordinàries previstes en aquests Estatuts.

4) Per incompliment de les normes d’ètica professionals dictades pel Consell o pel Consell General de Col·legis i que es derivin de les funcions del seu càrrec.

5) Per actes o bé omissions en l’exercici de la professió que s’apartin greument dels seus deures professionals, desprestigiïn la dignitat d’aquesta o atemptin contra el bon nom del Consell.

Article 53

Faltes del membres directius

Els col·legiats que formin part de la Junta de Govern podran ser sancionats per actuacions o omissions derivades del seu càrrec directiu del Consell.

Article 54

Qualificació de les faltes

Als efectes d’aquests Estatuts, la qualificació de les faltes serà la següent:

Faltes lleus: les indicades en els dígits 1 i 2, ambdós inclosos, de l’article 52 d’aquests Estatuts.

Faltes greus: les indicades en els dígits 3 i 4 de l’esmentat article 52 i la reincidència, dintre d’un any, amb faltes lleus degudament sancionades.

Faltes molt greus: les indicades en el dígit 5 de l’esmentat article 52 la reincidència, dintre de dos anys amb faltes greus degudament sancionades.

Article 55

Sancions imposables

Les sancions que es podran imposar seran les següents:

a) Com a sanció de caràcter lleu:

1) L’amonestació privada verbal.

2) L’amonestació privada per escrit.

b) Com a sanció de caràcter greu:

3) L’amonestació pública en constància amb l’acta de la Junta de Govern.

4) La multa per la quantia màxima de mitja anualitat de quota ordinària.

c) Com a sancions de caràcter molt greu:

5) La limitació d’algun o alguns dels drets fixats en l’article 17 d’aquests Estatuts.

6) La multa per la quantia màxima de l’import d’una anualitat de la quota ordinària.

7) L’amonestació pública en constància amb acta de l’Assemblea General.

8) La suspensió de tots els drets els fixats en l’article 17 d’aquests Estatuts.

Article 56

Prescripció

1) Les faltes molt greus prescriuen als 6 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 3 mesos.

2) Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 6 anys, les imposades per faltes greus prescriuran als 2 anys i les imposadesper faltes lleus prescriuran als 3 mesos.

3) El còmput de termini de prescripció de les faltes s’inicia des del dia que es comet la falta, i el còmput de finalització o prescripció de la sanció 5 i 7 s’inicia des que és notificada.

Article 57

Rehabilitació

El sancionat podrà demanar a l’òrgan sancionador la seva rehabilitació amb la conseqüent cancel·lació de la nota en el seu expedient personal.

Els terminis de rehabilitació un cop complerta la sanció seran els següents:

1) Per les faltes lleus, els 6 mesos.

2) Per les faltes greus, els 2 anys.

3) Per les faltes molt greus, els 4 anys.

Article 58

Efectivitat de les sancions

Les sancions imposades que tinguin el caràcter de multa hauran de fer-se efectives en metàl·lic, en el domicili del Consell en el termini fixat en la resolució.

En cas contrari seran exigides en la forma a què fa referència l’article 48 d’aquests Estatuts.

CAPITOL 12

Recursos corporatius

Article 59

Recursos

Les resolucions del president podran esser objecte de recurs d’alçada davant la Junta de Govern.

Contra les resolucions de la Junta de Govern, que exhauriran la via administrativa, tret del supòsits que regula l’article següent, podrà interposar-se recurs de reposició davant la mateixa Junta o acudir directament a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 60

Recursos davant el Consell General

Es podrà interposar recurs d’alçada davant la Junta de Govern del Consell General de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, que exhaurirà la via administrativa, en els casos següents:

a) Les matèries relatives a contenciosos electorals.

b) L’admissió o denegació de la col·legiació.

c) Les resolucions sancionadores de la Junta de Govern.

CAPÍTOL 13

Agrupació, segregació i dissolució

Article 61

Unió, fusió, absorció i segregació

La possible unió, fusió o bé absorció d’aquest Consell, podrà portar-se a terme d’acord amb el que disposa la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears.

Caldrà tenir en compte la mateixa normativa, en cas de possible segregació per part de l’àmbit territorial d’aquest Consell per constituir-ne un de nou.

Article 62

Dissolució

La dissolució del Consell tindrà lloc:

1) Per acord de l’Assemblea pres per les tres cinquenes parts dels col·legiats.

2) Per unió o fusió.

3) Per absorció per part d’un altre Consell.

4) Per la manca de col·legiats suficients per cobrir els llocs de la Junta de Govern sense coincidir o duplicar càrrecs.

5) Quan la professió que representi el Consell perdi el caràcter de col·legiable, d’acord amb la Llei aprovada pel Parlament de les Illes Balears.

Article 63

Liquidació

El Consell General de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local serà part en el procés de dissolució, prendrà les mesures que les circumstàncies aconsellin i autoritzarà la destinació del patrimoni que sigui procedent.

L’acord de dissolució s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per la qual cosa es comunicarà prèviament a la Conselleria de la Presidència, o a aquell en el qual es delegui, per a l’adopció de la resolució escaient i per a la seva inscripció en el Registre de col·legis professionals.

El patrimoni social es destinarà en primer lloc a cobrir el passiu. A l’actiu restant se li donarà la determinació que hagi acordat l’Assemblea.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Als efectes previstos a l’article 26, i a partir de l’entrada en vigor dels presents Estatuts, es procedirà a iniciar els tràmits d’elecció de la nova Junta de Govern, renovant-se la totalitat dels càrrecs d’aquesta.

Amb aquest fi, i per a la primera convocatòria d’eleccions de membres de la Junta de Govern, la convocatòria prevista a l’article 27, s’entendrà efectuada per la publicació dels Estatuts aprovats al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i es determina com a dia de celebració de la votació el cinquè dissabte següent a la data de l’esmentada publicació al BOIB, d’ 11 a 14 hores, a la seu del Consell.

Així mateix, i per a la primera convocatòria d’eleccions, els col·legiats podran satisfer els deutes en concepte de quotes col·legials pendents abans del dia hàbil anterior al de la celebració de la votació.

Segona

Els secretaris-interventors habilitats que figurin a l’escalafó corresponent podran col·legiar-se amb igualtat de drets i deures.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Als efectes de l’article 25 s’aplicarà la integració prevista en la disposició transitòria 1 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.

Els funcionaris a què fa referència el paràgraf 1 del núm. 2 de la disposició transitòria 3 de l’esmentat Reial Decret 1174/1987 es consideraran integrats en la categoria de secretaria-intervenció.

Segona

En cas que es modifiqui l’actual estatut jurídic amb motiu de l’execució de sentència judicial que pugui donar lloc a una resolució favorable del contenciós interposat contra la divisió de la subescala de la secretaria i de secretaria intervenció, en el termini màxim de 6 mesos, s’hauran de revisar aquests Estatuts per adaptar-los a la nova reglamentació.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

En el procés electoral serà aplicable, llevat del que es determina en aquests Estatuts, el règim electoral previst a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny.

Segona

En tot el procediment de recursos s’aplicaran, llevat del que es manifesta en els presents Estatuts, la Llei del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques de 2 d’octubre de 2015 i la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa de 13 de juliol de 1998, o normes que la supleixin, amb preferència les autonòmiques.

Tercera

Per allò no previst en aquests Estatuts, seran aplicables les fonts normatives vigents a les Illes Balears, per raó de la matèria o el sector de l’activitat col·legial de què es tracti.