Convocatòria sessió extraordinària de l’Assemblea General (02/02/2024)

Es convoca sessió extraordinària de l’Assemblea General per al dia 2 de febrer de 2024, a les 13,30 hores, a la sala de conferències de la FELIB, conforme l’ordre del dia següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 12 d’octubre de 2022.
  2. Memòria Anual 2022.
  3. Comptes Anuals de l’exercici 2021.
  4. Comptes Anuals de l’exercici 2022.
  5. Proposta de modificació puntual dels Estatuts Col·legials.
  6. Informació de Presidència.
  7. Precs i Preguntes.