Sessió ordinària de la Junta de Govern (10/05/2023): extracte d’acords

 – Es va Informar favorablement la creació per part de l´Ajuntament de Palma del lloc de feina de director/a de l´òrgan de gestió tributària, lloc reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional

–  El CSITAL IB es va adherir als acords del Consejo General del COSITAL sobre eliminació de restriccions en l’assignació dels primers destins.