Sessió extraordinària de la Junta de Govern (04/09/2023): extracte d’acords

– La JG del CSITAL es va donar per assabentada de la renuncia voluntària del Sr. Antoni Del Olmo Alòs de formar part com a vocal de la mateixa.

– Es va decidir deixar en mans de l’advocacia de la CAIB la defensa com a Administració demanda en el recurs contenciós administratiu interposat pel sindicat UGT contra la resolució de pròrroga de comissió de serveis atorgada per a l’exercici de les funcions d’Intervenció a l’Ajuntament de Manacor.