Sessió ordinària de la Junta de Govern (16/11/2022) extracte d’acords.

– Va prendre possessió com a nova interventora del CSITAL IB la senyora Maria Ana Tur Díaz.

– Cens col·legial: 1 alta (Pedro Bueno Flores, secretari categoria superior) i 1 baixa (Joan Seguí Serra, per defunció).