Sessió ordinària de la Junta de Govern (10/11/2021): Extracte d’acords:

– Es va acordar l’alta col·legial d’Alberto Valicourt Genzor, interventor de l’Ajuntament de Pollença.


– Es va decidir programar una acció formativa amb el ponent Sr. Xavier Boltaina per quan s’hagi aprovat la llei de consolidació de la temporalitat en l’àmbit de les administracions públiques. 


– Es varen aprovar les al·legacions a les propostes de la Comissió de Secretaria-Intervenció i de la Comissió de Provisió de llocs de treball creades per la Comissió Executiva del Consejo General COSITAL.