Sessió ordinària de la Junta de Govern (08/03/2023): extracte d’acords.

– Es va aprovar interposar recurs de reposició contra la resolució de la CAIB que classifica com de lliure designació dos llocs de secretaria delegada de classe tercera del Consell Insular de Mallorca.