Sessió extraordinària de la Junta de Govern (31.08.2022): extracte d’acords

Es va informar desfavorablement la proposta de nova classificació de dos llocs de treball reservats a la subescala de Secretaria-Intervenció en el Consell Insular de Mallorca pel que fa a la seva provisió pel sistema de lliure designació, per manca de motivació.