Sessió extraordinària de la Junta de Govern (20/09/2022): extracte d’acords

Es va acordar informar desfavorablement la proposta de provisió mitjançant el sistema de lliure designació de dos llocs de treball del Consell Insular de Mallorca reservats a la subescala de Secretaria-Intervenció.