Sessió extraordinària de la Junta de Govern (06/04/2022): Extracte d’acords

Es va acordar l’alta col·legial de:

– Mónica Clariana Nicolau (secretària de l’Ajuntament de Maó).

– Es va acordar donar suport a una proposta d’esmena a debatre en el Congrés de Múrcia 2022, relativa al canvi substancial interpretatiu del Ministeri envers les formes de provisió no definitives que li correspon autoritzar.

– Es va acordar sol·licitar a la CAIB la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició interposat contra la revocació anticipada de la comissió de serveis que s’havia atorgat al col·legiat Josep Lluís Obrador Esteva.

– Es va acordar nomenar Mònica Clariana Nicolau delegada insular de la Junta de Govern a l’illa de Menorca.