Postura col·legial sobre convocatòries de borses d’interins

Darrerament hem observat que s’estan publicant convocatòries de borses d’interins per ocupar llocs de treball reservats a FHN mitjançant la forma de concurs i sense establir una puntuació mínima. 

El nostre col·legi, a qui correspon vetllar per la integritat professional del col·lectiu, es mostra contrari a aquesta pràctica perquè consideram que devalua i no garanteix el nivell exigible per a l’exercici de les nostres funcions.

Així ho hem fet a sabre als presidents de les entitats locals que els han convocat recentment, atès que poden quedar vulnerats els principis de mèrit i capacitat precisos per efectuar aquests tipus de nomenaments.

Per aquests motius fem pública la nostra postura de disconformitat i anunciam la voluntat de participar en la formació i posada en funcionament d’un borsí autonòmic que serveixi per acreditar un mínim de capacitat i coneixements exigibles.