COMUNICAT 02/11/2021

La Junta de Govern del CSITAL IB ha interposat un recurs potestatiu de reposició contra la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es revoca la comissió de serveis atorgada al col·legiat Josep Lluís Obrador Esteva per ocupar el lloc de treball de secretaria de classe primera de l’Ajuntament de Santanyí.