Sessió ordinària de l’Assemblea General (21/07/2022): extracte d’acords

Es varen aprovar: la memòria anual de 2021, el pressupost de 2022 i els comptes generals de 2020.