La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques desestima el recurs de reposició presentat pel CSITAL IB

La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques desestima el recurs de reposició presentat pel CSITAL IB contra la resolució per la qual es varen classificar com de lliure designació la forma de provisió de dos llocs de treball de col·laboració del Consell Insular de Mallorca reservats a la subescala de Secretaria-Intervenció.

La consellera de Presidència i Administracions Públiques, mitjançant resolució de 24 d’abril de 2024, ha desestimat el recurs de reposició que va interposar el nostre col·legi, fa ja més d’un any, contra la classificació de dos llocs de treball de secretaria delegada de classe tercera del Consell Insular de Mallorca, tot i que els serveis jurídics de la pròpia conselleria havien informat favorablement els arguments que havíem exposat en el nostre recurs.

Finalment l’Advocacia de la CAIB ha informat en sentit contrari, i aquesta ha estat la motivació que s’ha acollit a la resolució desestimatòria.

Us adjuntam l’esmentada resolució.